Slovníček pojmů

Dražba

Veřejné jednání, při němž se nabízí určitá věc neurčitému počtu osob na předem dohodnutém místě za účelem vydražení tomu, kdo učiní nejvyšší nabídku za předpokladu, že splní podmínky pro tento prodej stanovené v dražební vyhlášce.

 
Navrhovatel

Osoba, která navrhuje provedení dražby.

 
Dražebník

Dražebník je osoba, která organizuje dražbu a má k tomu příslušné živnostenské oprávnění. Pokud jde o majetek územních samosprávných celků nebo majetek státu, může být dražebníkem i územní samosprávný celek nebo příslušný orgán státní správy.

 
Licitátor

Licitátor zahajuje dražbu, vyzývá účastníky, aby učinili podání, uděluje příklep a provádí též losování ohledně příklepu. Licitátorem může být pouze fyzická osoba způsobilá k právním úkonům a fyzicky způsobilá k této činnosti.

 
Dražební vyhláška

Dražení vyhláškou vyhlásí dražebník konání dražby a následující:

 • jde li o dražbu dobrovolnou či nedobrovolnou
 • je-li dražba opakovaná či nikoli
 • kdo je dražebníkem
 • místo, datum a čas zahájení dražby
 • označení a popis předmětu dražby a jeho příslušenství
 • popis stavu
 • odhadní nebo zjištěnou cenu
 • nejnižší podání (vyvolávací cenu)
 • minimální příhoz (minimální částka, o kterou lze navyšovat příhozy)
 • způsob složení (i vrácení) dražební jistoty a lhůtu pro její složení
 • způsob složení ceny dosažené vydražením
 • datum a čas konání prohlídek
 • u společné dražby pořadí, ve kterém budou jednotlivé předměty dražby draženy
 • podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli
 • dražební jistota

Dražebník je oprávněn po účastníkovi dražby žádat složení dražební jistoty. Účastník je pak povinen ji složit ve lhůtě stanovené v dražební vyhlášce. Lhůta pro složení dražební jistoty končí zahájením dražby. Dražební jistota nesmí přesáhnout 30% z vyvolávací ceny a částku 1.500.000,- Kč zvýšenou o 10% z částky přesahující 5.000.000,- Kč.

 
Nejnižší podání

Nejnižší podání = vyvolávací cena. Je to cena stanovena dražební vyhláškou, za kterou je možno předmět dražby vydražit, pokud není učiněno vyššího podání. Pokud není učiněno nejnižší podání:

u dobrovolné dražby může licitátor snížit nejnižší podání (vyvolávycí cenu)
u nedobrovolné dražby licitátor ukončí dražbu


Pohledávka

Pohledávkou se rozumí právo věřitele na plnění určitého závazku dlužníkem.

 
Předmět dražby

Předmětem dražby je dražená věc.

 
Úhrada ceny dosažené vydražením

Cenu dosaženou vydražením je povinen vydražitel uhradit:

U dražby dobrovolné

není-li tato cena vyšší než 200 000.- Kč ihned po skončení dražby
ne-li tato cena vyšší než 500 000.- do 3 měsíců od skončení dražby
U dražby nedobrovolné

do 10 dnů od skončení dražby
je-li cena vyšší než 5 000 000.- Kč 30 dnů od skončení dražby. Podrobnosti způsobu a termínu úhrady jsou řečeny v dražební vyhlášce.
Účastník dražby

Účastníkem dražby je osoba přítomná při dražbě, která se dostavila za účelem činit podání. Pokud učiní nejvyšší podání stává se vydražitelem.

 
Vydražitel

Je účastník dražby, který učinil nejvyšší podání a jemuž byl udělen příklep licitátorem. Na vydražitele přechází vlastnická práva k předmětu dražby.

 
Dobrovolná dražba

Dobrovolná dražba
je prováděná na návrh vlastníka. Vlastníkem se rozumí i osoba, která je oprávněna s předmětem dražby hospodařit a je vlastníkem zmocněna nebo na základě zvláštního právního předpisu oprávněna předmět dražby zcizit - likvidátor a správce konkursní podstaty. U této dražby je možnost snížení vyvolávací ceny (nejnižšího podání). Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snižovat. Dražební jistota se započítává na cenu dosaženou vydražením Pokud cena dosažená vydražením není výšší než 200.000,- Kč, pak je vydražitel povinen ji uhradit po skončení dražby. V případě, že vyšší než 500.000,- Kč je vydražitel povinen ji uhradit do 3 měsíců od skončení dražby.
Nedobrovolná dražba
se provádí na návrh věřitele, jehož pohledávka je přiznána vykonatelným soudním rozhodnutím, nebo doložena vykonatelným notářským zápisem. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snižovat. Dražební jistota se započítává na cenu dosaženou vydražením Cena dosaženou vydražením je vydražitel povinen ji uhradit do 10 dnů od skončení dražby. V případě, že je dosažená cena vyšší než 5.000.000,- Kč je vydražitel povinen ji uhradit do 3 měsíců od skončení dražby.


Opakovaná dražba

Opakovaná dražba se provádí tehdy, pokud předmět nebyl vydražen nebo pokud byla dražba zmařena vydražitelem.

 
Zmaření dražby

Důvodem zmaření dražby může být například nezaplacení vydražené částky nebo zmeškání termínu pro zaplacení vydražené částky. Vydražitel, který zmaří dražbu, nenabývá vlastnictví draženého předmětu.

 
Společná dražba

Jde-li o dražbu movitostých věcí a vyvolávací cena u žádné z nich nepřesahuje 1.000.000 Kč, lze je vydražit ve společné dražbě každou zvlášť. Dražebník vždy určí pořadí, ve kterém se budou věci dražit.

 
Upuštění od dražby

Upustit od dražby u dražby dobrovolné může dražebník nejpozději do jejího zahájení například:

na základě písemné žádosti vlastníka
je-li dražebníkovi doloženo, že navrhovatel není oprávněn navrhnout provedení dražby
je-li smlouva o provedení dražby neplatná
došlo-li ke střetu dražby dobrovolné a nedobrovolné
na základě nařízení o výkonu soudního rozhodnutí
zanikne-li jeho živnostenské oprávnění dražebníka
Upustit od dražby u dražby nedobrovolné může dražebník nejpozději do jejího zahájení například:

na základě písemné žádosti zástavce, dlužníka nebo vlastníka, bude-li dražebníkovi současně doloženo, že byl splněn závazek
na základě písemné žádosti navrhovatele
je-li dražebníkovi doloženo, že navrhovatel není oprávněn navrhnout provedení dražby
je-li smlouva o provedení dražby neplatná
došlo-li ke střetu dražeb
na základě nařízení o výkonu soudního rozhodnutí
zanikne-li jeho živnostenské oprávnění dražebníka
Vrácení dražební jistoty a listin

Pokud byla dražební jistota složena na účet, hotově nebo formou bankovní zaruky a účastník dražby předmět dražby nevydražil, je mu dražebník povinen po skončení dražby bez zbytečných odkladů dražební jistotu ,bankovní záruku a všechny listiny vrátit. Totéž učiní dražebník i v případě upuštění od dražby.

 
Dražební vyhláška

Dražební vyhláška obsahuje veškeré informace o dražbě. Dražebík ji uveřejní nejméně 15 dnů před zahájením dražby (toto neplatí v případě, že předmět dražby podléhá zkáze). Dražební vyhlášku se všemi dodatky je dražebník povinen vyvěsit před zahájením dražby na veřejně přístupném místě v objektu, kde se dražba koná.

 
Nabytí vlastnictví

Pokud vydražitel uhradí cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, pak na něj v okamžiku udělení příklepu licitátorem přechází vlastnické právo k předmětu dražby. Jde-li o podnik, přechází na vydražitele i všechna práva a závazky. Dražebník vydá vydražiteli, který nabyl vlastnictví, písemné potvrzení o nabytí vlastnictví. Jde-li o nemovitost, která je v evidenci katastru nemovitostí, zašle dražebník toto potvrzení i na příslušný katastrální úřad.

 
Předání předmětu

Jde-li o nemovitost, podnik, nebo jeho oranizační složku, předá bývalý vlastníkpředmět dražby na základě předložení potvrzení o vlastnictví a doložení totožnosti vydražitele. Dražebník na místě sepíše protokol o předání ve ktrém uvede:

 • bývalého vlastníka
 • dražebníka
 • vydražitele
 • předmět dražby
 • popis
 • práva a závazky, které na předmětu váznou

Při předání přechází nebezpečí škody na předmětu a odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby z navrhovatele na vydražitele. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím, pak nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu on.


eBRÁNA webarchitect