INTERLOV - Tři sekery - část podniku - VYDRAŽENO - 20 mil. Kč

Údaje z protokolu o provedení dražby - klikněte ZDE

Společnost CZ Future, s.r.o., sídlem Pod Lesem 197/16, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26011115 (dražebník) tímto oznamuje, že dne 30.4.2008 ve 16:00 hod. proběhne v Praze, v Kulturním domě Ládví na adrese: Burešova 1661/2, 182 00 Praha 8 – Kobylisy (přednáškový sál B v 1. patře, vstup z bočního vchodu), OPAKOVANÁ dobrovolná veřejná dražba části podniku navrhovatele dražby, tvořící jeho samostatnou organizační složku provozovanou pod názvem „INTERLOV PRAHA, s.r.o., v likvidaci – regionální centrum Tři Sekery.“ Dražená část podniku sestává zejména z nemovitostí (pozemky, budovy a bytové jednotky v obci Tři Sekery, část obce a k.ú. Tachovská Huť – LV č. 328 a č. 385), samostat. movitých věcí, zásob, fin. majetku, pohledávek, závazků aj. – blíže viz dražební vyhláška.

Navrhovatel dražby: společnost INTERLOV PRAHA, s.r.o., v likvidaci, sídlem Jungmannova 32/25, Praha 1, PSČ: 115 25, IČ: 45807990.

Odhadnutá cena předmětu dražby dle znaleckého posudku: 29.580.000,- Kč.

Nejnižší podání: 19.720.000,- Kč.

Minimální příhoz: 100.000,- Kč.

Termíny prohlídky předmětu dražby: 17.3.2008 ve 13:00 hod. a 24.4.2008 ve 13:00 hod. (zahájení prohlídky: před administrativ. budovou č.p. 11, v areálu dražené části podniku v obci Tři Sekery, k.ú. Tachovská Huť).

Podmínkou účasti v dražbě je složení dražební jistoty 1.972.000,- Kč (bank. převodem či v hotovosti na bank. účet dražebníka č. 514086016/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic a.s., pobočka Hradec Králové, nebo formou bankovní záruky; hotovostní úhrada dražební jistoty do rukou dražebníka není přípustná).

Blíže viz dražební vyhláška a další dokumenty ke stažení.
eBRÁNA webarchitect